Coroneta de l'AmorCORONETA DE L’AMOR

“Per aquests darrers temps, a més a més de la devoció a la meva Mare  (Sant Rosari), Jo desitjo que em demostreu el vostre amor resant una Coroneta que Jo t’ensenyaré.”

... Jesús em revela el gran desig d’amor que té.
... “Tinc set”,  diu, i així ho veig escrit part damunt de la creu:  “SITIO”
“...  petita, és hora que la humanitat em doni el seu amor, perquè l’Amor  sofreix”
“ ...  has de dir que Jo, l’Amor, espero amor.  Que per donar amor cal voler estimar.  Sense consentiment no podem donar amor doncs l’Amor mateix és en la voluntat d’estimar”.
“...  diràs que ningú és capaç de conèixer la mesura d’estimar l’Amor, perquè només l’Amor és la mesura de l’amor.  Si la balança mesura la més petita unitat de pes, amb més raó l’Amor pondera el més ínfim moviment d’amor”
“Jo, l’Amor, necessito l’amor dels homes.  L’ofrena de la viuda que va donar tot quant tenia ha passat a la història; de la mateixa manera serà exalçat a la glòria amb Mi, el més pobre dels vostres actes d’amor talment com qui ofrena al Pare la cosa més gran que té, perquè sols l’Amor salva.  L’home serà salvat per l’Amor i amb la mateixa mesura que hagi estimat.  El vostre amor, el que em doneu, és molt pobre, però Jo, l’Amor infinit, puc enriquir la pobresa del vostre oferiment.

Fill meu, estima’m  com ets tu!
Si esperes  saber estimar, no ho aconseguiràs mai,
perquè no aprendràs a abandonar-te en l’Amor.
Tinc set, fills meus, de la vostra pobresa,
perquè només amb Mi sereu rics.
Tinc set, fills meus, de la vostra petitesa,
perquè només amb Mi podreu créixer.
Tinc set, fills meus, del vostre patiment,
perquè en Mi esdevé ofrena.
Tinc set, fills meus, del vostre amor,
perquè en Mi és redemptor.
No espereu a ser grans, a estar curats,
lliures i sans  de cos i d’esperit
per donar-me el vostre amor,
perquè, sense el vostre amor,
Jo no us puc curar, alliberar, sanar.
                  ¡Jo, Jesús, l’Amor, t’estimo!


CORONETA  DE L’AMOR

En el nom del Pare...
V/              Sigueu amb nosaltres, Déu nostre!
R/  Senyor, veniu a ajudar-nos!
       V/ Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant...
       R/ Jesús meu, Amor meu, en Vós confio.

   desena:   Jesús meu,  Us estimo,   perdoneu-nos...
            En acabar cada desena:
               Jesús meu, Amor meu, en Vós confio.
   desena:   Jesús meu,  Us estimo,   salveu-nos...
   desena    Jesús meu,  Us estimo,   cureu-nos...
   desena:   Jesús meu,  Us estimo,   allibereu-nos...
   desena:   Jesús meu,  Us estimo,   santifiqueu-nos.. 

Acabades les cinc desenes

·   Credo
·   ¡Jesús, jo estimo la vostra església, salveu-la!  (3 v.)
·   Pel triomf del Cor Immaculat de Maria:   Avemaria
Per a que Jesús vingui  ben aviat en la seva Glòria:   Parenostre i Glòria